LOG IN

ระเบียบ / ประกาศ
แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปี พ.ศ.2565-2569
สรุปการทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แผนกลยุทธ์ คณะแพทยศาสตร์ ทบทวน ปี พ.ศ.2567
แผนปฏิบัติการราชการ ประจำปี พ.ศ.2566
ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย วันเวลาทำงานและวิธีการลงเวลาทำงานของบุคลากรฯ พ.ศ.2561
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การลาของพนักงานในอุดมศึกษา พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิการลาของลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การกำหนดประเภทการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการของบุคลากร พ.ศ.2565
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน การจัดประชุมฯ พ.ศ.2565
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แบบและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ และทั่วไป
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ระเบียบปฏิบัติ เรื่องแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
เอกสารฝ่ายนโยบายและแผน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน Sustainable Development Goals (SDGs)
แบบฟอร์มประมาณการคณะแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567    PDF    DOCX
แบบฟอร์มประมาณการโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567    PDF    DOCX
แบบฟอร์มเสนอโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567    PDF    DOCX
แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานโครงการ    DOCX
แบบคำขอค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.2567
ปฏิทินการดำเนินงานนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567    PDF

เอกสารฝ่ายการเงินและบัญชี
บันทึกข้อความ เรื่องขอยืมเงินทดรองไปราชการ    PDF    DOCX
บันทึกข้อความ เรื่องขอยืมเงินทดรองค่าวัสดุ/จัดโครงการ    PDF    DOCX
แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาฝึกอบรมสำหรับบุคคลภายนอก    PDF
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินแบบ บก.111
ใบสำคัญรับเงิน    PDF
ใบสำคัญรับเงิน    DOCX

เอกสารฝ่ายพัสดุ
ใบเบิกหรือส่งคืน    PDF    DOCX

เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

กลุ่ม ก. (ผู้ทดลองปฏิบัติราชการ 1 ปี)
บันทึกปฏิบัติงานรายวัน (ทำทุกวัน)
แผนการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ (ทำทุกสัปดาห์)
สรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ทำสรุปส่งทุกเดือน)
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน (ทำสรุปปีละ 2 ครั้งของการประเมิน)

กลุ่ม ข. (ผู้พ้นทดลองปฏิบัติราชการ 1 ปี)
บันทึกปฏิบัติงานรายวัน (ทำทุกวัน)
แผนการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ (ทำทุกสัปดาห์)
สรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ทำสรุปส่งทุกเดือน)
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน (ทำสรุปปีละ 2 ครั้งของการประเมิน)

สำหรับบุคลากรอื่นๆ

บันทึกปฏิบัติงานรายวัน (ทำทุกวัน)
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง (ทำสรุปปีละ 3 ครั้งของการประเมิน)
หลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน (ทำสรุปปีละ 3 ครั้งของการประเมิน)

แบบฟอร์มข้อตกลงภาระงานล่วงหน้า TOR
แบบประเมินผลการปฎิบัติงาน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอนและวิจัย
แบบประเมินผลการปฎิบัติงาน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน

เอกสารการขอกำหนดตำแหน่งวิชาการสามารถดูรายละเอียดแบบฟอร์ม (กพว. 1-9) ของมหาวิทยาลัย ได้ที่กองทรัพยากร มนร.
Link ***กพว. 3 และ กพว. 4 โปรดใช้เอกสารของคณะฯ***
แบบคำขอรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ (กพว.3) สำหรับข้าราชการ และ/หรือ ผู้บังคับบัญชาขอให้
แบบคำขอรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ (กพว.4) สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย และ/หรือ ผู้บังคับบัญชาขอให้