Get Adobe Flash player

galya hos

โรงพยาบาลได้มีการจัดตั้งและเริ่มการก่อสร้างในปี  พ.ศ. ๒๕๕๒  ณ เขตการศึกษาโคกเคียน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หรือบริเวณศูนย์ราชการแห่งใหม่ของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ลักษณะโรงพยาบาลเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 12 ชั้น ชั้นหลังคาเป็นที่จอดเฮลิคอปเตอร์

เดิมโรงพยาบาลใช้ชื่อ โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต่อมาได้รับพระราชทานนามว่าโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ เมื่อวันที่๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘ และได้พระราชทานนามโรงพยาบาลภาษาอังกฤษว่า Galyani Vadhana Karun Hospital เมื่อวันที่๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เริ่มเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม ๒๕๕๗ มีนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิด โดยเริ่มให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนทั่วไปในพื้นที่เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอก