คณะแพทยศาสตร์ มนร. ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะแพทยศาสตร์ มอ.


5 กันยายน 2566 – รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มนร. นำทีมผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการเขียนรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ WFME ร่วมกับ ผศ.พญ.กันยิกา ชํานิประศาสน์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 อาคารแพทยศาสตรศึกษาราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


Other news