คณะแพทยศาสตร์ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบ้านทุ่งกง ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส


4 พฤศจิกายน 2566 – คณะแพทยศาสตร์ ร่วมทอดกฐินสามัคคี กับ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อดำเนินการจัดสร้างอุโบสถและใช้ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ณ วัดบ้านทุ่งกง ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมี พระครูสุวัฒนากร เจ้าอาวาสวัดบ้านทุ่งกง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานอุปถัมภ์องค์กฐินสามัคคี รวมไปถึงคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา คณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์


Other news