คณะแพทยศาสตร์ จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกข้อสอบประมวลความรู้ขั้นที่ 1


6-7 พฤศจิกายน 2566 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดอบรมเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกข้อสอบประมวลความรู้ขั้นที่ 1 สำหรับอาจารย์ โดยมีวิทยากร พ.ท.ผศ.ดร.นพ.อนุพงษ์ กันธิวงศ์ จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เป็นผู้ให้ความรู้และคำแนะนำ 
จัดขึ้น ณ ห้องเรียน MD102 คณะแพทยศาสตร์


Other news