คณะแพทยศาสตร์ รับการประเมิน EdPEx ประจำปีการศึกษา 2565


13-14 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
พาคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กรทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx จากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) ประกอบด้วย
1) รศ. นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ ประธาน
2) รศ. พญ.สุรัตน์ เจียรณ์มงคล กรรมการ
3) ผศ. พญ.กฤชฐา จีระวงศ์พานิช กรรมการ
4) รศ. นพ.สมชาย ยงศิริ ผู้แทนจาก สมพ.
เยี่ยมชมคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์

#MedPNU #EdPEx
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์


Other news