MedPNU Library

Living Library

Library Hours เปิดบริการนั่งอ่านในพื้นที่ทุกวัน
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 23.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 20.00 น.
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

New Arrival!

ขณะนี้ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ได้เปิดใช้งาน Springer eBook
10 รายการ สามารถอ่านหรือดาวน์โหลด
ผ่านเครือข่ายสัญญาณ Wifi มหาวิทยาลัยได้แล้ววันนี้

MedPNU E-books

ฐานข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์
ที่ทันสมัย เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการตัดสินใจ
รักษาผู้ป่วย


Manual and Guide


ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รวบรวมเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ แพทยศาสตร์
และสาขาอื่นๆ


Manual and Guide


OPAC PNU

Online Public Access Catalog หมายถึง เครื่องมือในการช่วยสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ


สอบถามเพิ่มเติม


ติดต่อ บรรณารักษ์ (อุลยา) aulya.a@pnu.ac.th