ระบบประเมินรายวิชา

MedPNU Evaluation

หาก “ประเมินไม่ครบ” นักศึกษาจะไม่สามารถดูเกรดในระบบได้
และจะไม่มีการเปิดระบบใหม่ หลังจากหมดเขตกำหนดการแล้ว

นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 17

นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 16

นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 15

Academic Support Departments, Faculty of Medicine