คู่มือนักศึกษา

Handbook MedPNU

นักศึกษาต้องศึกษารายละเอียดในแต่ละตอนให้เข้าใจ เพื่อปฏิบัติได้ถูกต้อง นักศึกษาต้องรักษาคู่มือนี้ไว้ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์แห่งนี้

คู่มือนักศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ประจำปีการศึกษา 2566

2565/2022
2564/2021
2563/2020
2562/2019
2561/2018
2560/2017
2559/2016