สวัสดิการนักศึกษาแพทย์

Health Welfare

คณะแพทยศาสตร์ สนับสนุนและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา พร้อมจัดบริการและสวัสดิการที่่หลากหลายด้วยระบบสารสนเทศ
เพื่อให้นักศึกษามีการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตและมีคุณธรรม ดังในรายละเอียดต่อไปนี้้

1. หอพักนักศึกษา
นักศึกษาแพทย์ต้องย้ายเข้ามาอยู่หอพักเปลื้องประสิทธิ์ โดยคณะจะจัดสรรนักศึกษา 2 คนต่อ 1 ห้อง
แบ่งเป็นหอพักชาย จำนวน 64 ห้อง
และหอพักหญิง จำนวน 64 ห้อง

2. การรักษาพยาบาล
กรณีป่วยไข้ มีสิทธิ์เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ หรือโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์
ในกรณีเจ็บป่วยเบื้องต้นใช้สิทธิ์เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามข้อกำหนดของประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา
กรณีได้รับอุบัติเหตุ มีสิทธิ์เข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทั้งในโรงพยาบาลของรัฐ เอกชน หรือคลินิก ตลอดปีการศึกษา
โดยใช้สิทธิ์เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามข้อกำหนดของประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา

3. การฉีดวัคซีน
นักศึกษาแพทย์จะได้รับวัคซีนทั้งหมด 5 วัคซีน โดยรับวัคซีนที่ โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์
– วัคซีนอีสุกอีใส
– วัคซีนไข้หวัดใหญ่
– วัคซีนบาดทะยัก คอตีบ
– วัคซีน HBV (ไวรัสตับอักเสบ B)
– วัคซีน MMR (คางทูม หัด และหัดเยอรมัน)

4. ทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยมีแนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาจนสำเร็จ โดยได้รับความอนุเคราะห์เงินทุน
จากหน่วยงานภายนอก จำนวนเงินทุนตั้งแต่ 3,000 – 60,000 บาท/ปี ได้แก่
– ทุนการศึกษาโครงการบัณฑิตคืนถิ่น มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
– ทุนการศึกษามูลนิธิชิน โสภณพนิช
– ทุนการศึกษามูลนิธิไฟเซอร์แห่งประเทศไทย
– ทุนการศึกษามูลนิธิโอสถสภา
– ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้

5. กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นกองทุนที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
จัดให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาจนสำเร็จระดับปริญญาตรี
ทั้งนี้นักศึกษา ต้องชำระคืนหลังสำเร็จการศึกษา วงเงินกู้ยืมไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปีการศึกษา

6. การผ่อนผันทหาร
นักศึกษาที่ต้องการขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารต้องยื่นขอด้วยตนเองที่ห้องฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ชั้น 1