วิสัยทัศน์และพันธกิจ

Vision | Mission | Core Values

วิสัยทัศน์ Vision

เป็นคณะแพทยศาสตร์ชั้นนำด้านผลิตบัณฑิต บริการและวิจัยในสังคมพหุวัฒนธรรม
To be leading medical school in a multicultural society that produces medical graduates, provides healthcare services and performs research

พันธกิจ Mission

➝ ผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพ
➝ ผลิตผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์และงานวิจัย
➝ บริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพทุกภาคส่วน
➝ ทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
➝ การบริหารและการจัดการ

ค่านิยมองค์กร Core Values

M ➝ Morality มีคุณธรรม
O ➝ Opportunity สร้างโอกาสทางการศึกษา
R ➝ Respect เคารพและให้เกียรติ
N ➝ Network สร้างเครือข่าย
A ➝ Agility มีความคล่องตัว
R ➝ Rural เข้าถึงชนบท
A ➝ Achievement motivation มุ่งความสำเร็จ