ตราสัญลักษณ์ประจำคณะ

MedPNU’s Logo

ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

สัญลักษณ์คณะ (TH)
สัญลักษณ์คณะ (ENG)สีประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
Turquoise (RGB #07AA9E)