80 ถ.ระแงะมรรคา ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000

ยินดีตอนรับ

ศูนย์ฝึกทักษะระบบ
จำลองทางการแพทย์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลับนราธิวาสราชนรินทร์

บริการ

หุ่นฝึกทักษะในศูนย์

อุปกรณ์ทางการแพทย์ภายในศูนย์
ติดต่อสอบถาม

Call Us Me

ตารางการใช้ห้องศูนย์ SIM

ระเบียบการใช้งาน
อัตราค่าบริการ
ขอใช้นอกเวลา

Clinical Skill Materials

Library and Meeting room

ห้องสมุด คือแหล่งสารนิเทศ บริการทรัพยากรสารนิเทศในรูปแบบ

ต่าง ๆ เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร กฤตภาค วัสดุเทป และโทรทัศน์ ซีดีรอม วีซีดี ดีวีดี โดยมีบรรณารักษ์ เป็นผู้ดำเนินงาน และบริหารงานต่าง ๆ ในห้องสมุด โดยจัดระบบเป็นหมวดหมู่ และระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้ผู้ใช้ห้องสมุดมีความสะดวกสืบค้นได้ง่ายและตรงกับความต้องการ

ห้องสมุด ในปัจจุบัน ทำหน้าที่เก็บรวบรวม จัดระบบ เพื่อให้บริการสื่อสารนิเทศต่าง ๆ ตลอดจนถึงเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีทางการสื่อสาร อีกทั้งยังมีเครื่องมือในการค้นหาและดำเนินการให้บริการสื่อต่าง ๆ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้ห้องสมุด

ภาพประมวลผลรายวิชาการเรียนการสอน

  • 20/1/66 รายวิชาพื้นฐานการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย
    20 มกรา 66 การเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ รายวิชาพื้นฐานการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย สำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3บรรยายหลักการการดูแลผู้บาดเจ็บก่อนถึงโรงพยาบาล : Pre-Hospital Trauma Life Support (อ่านต่อ)
  • 21/1/66 รายวิชาระบบทางเดินอาหารและโภชนาการ
    21 มกรา 66 การเรียนเชิงปฏิบัติการ รายวิชาระบบทางเดินอาหารและโภชนาการ สำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 (อ่านต่อ)
  • 24/1/66 รายวิชาพื้นฐานการแพทย์
    24 มกรา 66 การเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ รายวิชาพื้นฐานการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย สำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3ทำกิจกรรมกลุ่ม ปฏิบัติการเสมือนจริงในการดูแลผู้บาดเจ็บก่อนถึงโรงพยาบาล : Pre-Hospital Trauma Life Support (อ่านต่อ)

Feedback

ข้อเสนอแนะและคำติชมจากผู้เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษา

Glenn Mcdaniel
Tourist Form Spain

Lorem ipsum dolor sit amet, consect adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Raisa Barker
Tourist From Thailand

Lorem ipsum dolor sit amet, consect adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Asad Xiong
Tourist Form China

Lorem ipsum dolor sit amet, consect adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore